Stadgar

Stadgar för Insamlingsstiftelsen Good Foundation

§ 1

Stiftelsens namn skall i enlighet med stiftelseurkunden benämnas: Insamlingsstiftelsen Good Foundation.

§ 2

Stiftelsens ändamål och huvuduppdrag är att verka för upprättelse av hela människan, i betydelsen andlig, själslig, fysisk, samt social upprättelse. Stiftelsen har Bibeln som rättesnöre och Jesus Kristus som förebild. Stiftelsen skall verka för mission och evangelisation bland alla människor.

§ 3

Stiftelsen skall bedriva sin verksamhet i och igenom behandlingshem, samt utåtriktad verksamhet som t.ex. bokcaféverksamhet och som har till sitt syfte att utöka kontaktytor med presumtiva klienter samt ge information till allmänhet om stiftelsens verksamhet.

§ 4

Förvaltning av stiftelsens angelägenheter skall administreras av en styrelse och styrelsen företräder stiftelsen. Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

§ 5

Stiftelsens angelägenheter administreras och handskas av dess styrelse bestående av 3 st. ledamöter.

§ 6

Styrelsen utser och entledigar styrelseledamöter. Beslut om inval och entledigande skall fattas enhälligt.

§ 7

Styrelsen är beslutför när minst 2 st. ledamöter är närvarande eller vid frånvaro möjliggörs beslut medelst fullmakt.

§ 8

Styrelsens namn tecknas förutom av styrelsen av den eller de personer som styrelsen därtill bemyndigar.

§ 9

Stiftelsen verksamhet och räkenskapsår är kalenderår. Styrelsen upprättar för varje kalenderår en verksamhetsberättelse samt resultat och balansräkning.

§ 10

Stiftelsens förvaltning och räkenskaper granskas årligen av 2 personer som utses av styrelsen samt auktoriserad revisor.

§ 11

Stiftelsens styrelse får ändra, upphäva eller komplettera bestämmelserna i denna del av stiftelseurkunden som berör förvaltning och arbetsordning.